Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Suab Hmong Broadcasting, The communication sources for Hmong worldwide

Ceev Faj rau kev sib tham nruab tug

Kev yos tus hlub nyob nruab tug, Internet, yog ib qhov muaj peev xwm ua tau yooj yim thiab raws li siab xav vim koj tsis paub nws thiab nws los tsis paub koj.  Kev hais lus zoo qab zib muaj peev xwm txia tau mus ua ob yam xws li yam zoo thiab yam tsis zoo. 

Tsis ntev los no nyob rau lub nroog Brookfield hauv xeev Wisconsin, tub nceev xwm txhom tau ib tug txiv neeg laus muaj hnub nyoog li ntawm 50 tawm xyoo txia ua ib tug tub hluas tham nrog cov me nyuam ntxhais hnub nyoog tsawg dua 18 xyoo nyob hauv nruab tug, Internet.  Qhov tub nceev xwm txhom tau nws vim nyob rau hauv cov chav hriav kev hlub ntawm nruab tug, Internet,  tub nceev xwm txia ua ib cov me nyuam ntxhais nrog cov txiv neej tham.  Tus txiv neej ntawd tham thiab ntxias cov me nyuam ntxhais no txog rau sab kev tsis zoo xws li ua dev ua npua thiab tham txog tib neeg tej chaws mos.

Yog cov phooj ywg leej twg hriav tus hlub nyob hauv nruab tug yuav tau nceev faj thiab siv lub sij hawm kom ntev li ntev tau los paub tus neeg nyob sab tov qhov koj tsis pom.  Ntxiv ntawv, txhob lam tau lam hais tej yam lus tsis zoo rau tus tib neeg koj nrog tham.  Ziag no kev txhom tib neeg nyob hauv nruab tug yog ib qhov yooj yim.  Txawm koj yuav nyob rau lub teb chaws twg los tus IP naj bawb yeej qhia tau tias koj tuaj qhov twg tuaj.

 

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version