Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Suab Hmong Broadcasting, The communication sources for Hmong worldwide

Ceev faj txog kev yos tus hlub nyob teb chaws los tsuas

Hmoob muaj kev sib nrauj coob zuj zus nyob rau teb chaws asmeslibkas. Teb chaws asmeslibkas yog ib lub teb chaws muaj kev sib nrauj yuav luag nto li ntawm 50 feem pua ntawm nws cov laj mej pej xeem. Lub neej nyob teb chaws asmeslibkas yog ib lub neej nyob raws kev cai lij choj xwb (txoj cai). Leej twg yuav ua li cas los tsuav tsis cuam tshuam raug rau txoj cai xwb ces yeej tsis muaj leeg twg yuav ua tau dab tsi rau tus neeg uas ua ntawd. Pid txwd hais tias, tus poj niam muaj txiv lawm mus coj ib tug hluas nraug los nrog nws pw ua dev ua npua kiag rau tus txiv saib los tus txiv yeej tsis muaj txoj cai yuav hais tau dab tsi. Txawm tus txiv hu tub ceev xwm tuaj txog los tub ceev xwm kawg kom tus txiv yuav tsum txav deb deb thiab tawm tsev ntawm tus niam mus xwb.   Yog tus txiv chim es nws ho nthe ua kub ua ntxhov thiab ua phem rau tus niam, tus txiv tseem yuav raug coj mus kawm qhov taub thiab phua lub txim kev txhaum los ntawm tub ceev xwm. Txuas ntawd, vim Hmoob lub neej keeb kwm yeej yog tias tus txiv yog tus los tswj lub cuab lub yig thiab tus niam yog tus los pab tus txiv lub dag lub zog thiab lub tswv yim tab sis kis no hlood lawd ntau rau lub neej nyob teb chaws asmeslibkas. Ib feem ntawm cov poj niam Hmoob tsis nyiam lub neej keeb kwm no, lawd nyiam ua lub neej nyob ywj siab ywj ntsws. Xav ua los ua tsis xa ua los tsis pub leej twg hais yus thiab xav deed hluas los yeej muaj cai tib yam li tus txiv. Yog tus txiv hais ces nws hu tub ceev xwm muab tus txiv coj mus kaw qhov taub vim txoj cai nyob teb chaws asmeslibkas pab rau sab poj niam rau dua rau sab txiv neej.
Sponsored Links

 
Tej kev cai zoo li no thiaj ua rau lub teb chaws asmeslibkas yog ib lub teb chaws muaj kev sib nrauj coob dua lwm lub teb chaws.
 
Thaum zoo li no lawm, tej feem ntawm cov txiv neej thiab poj niam Hmoob ua raug sib nrauj sib tso kuj xav rov mus yos seb puas tau ib tug neeg nws hlub yus thiab yus ho hlub nws es ho rov pib dua lub neej tshiab.
 
Kev yos tus hlub nyob rau teb chaws los tsuas kuj yooj yim rau qee tus tab sis kuj tsis yooj yim rau qee tus tib yam. Tej cov txiv neej los yog poj niam nyob teb chaws asmeslibkas kuj raug ntxias los ntawm cov hluas nkauj thiab hluas nraug nyob teb chaws los tsuas rau sab nyiaj txiag coob tus. Vim lub teb chaws los tsuas yog ib lub teb chaws txom nyem tsis muaj kev khwv yos nyiaj txiag yooj yim, muaj coob tus tib neeg uas nws twb muaj cuab muaj yig tas nyob rau sab teb chaws los tsuas kuj tau dag tias lawd tseem yog hluas nkauj thiab hluas nraug xwb thiab tseem tau rau ntau tus tib neeg nyob teb chaws asmeslibkas poob nyiaj txiag mus pab thiab npaj yuav coj tuaj pib lub neej tshiab: tej nkawd nyuam qhuav sib tham hauv xov tooj tsis muaj tsawg zaug, tus hluas nkauj/hluas nraug nyob sab los tsuas twb yuav kom tus hluas nraug/hluas nkauj nyob sab meskas xa nyiaj mus pab ub pab no lawm. Yav tag los, muaj coob tus phooj ywg tau xa nyiaj mus pab rau lawd cov hluas nkauj ntau huj sim. Thaum kawg cov phooj ywg no mus txog rau teb chaws los tsuas, cov hluas nkauj paub tias cov phooj ywg no los tiag tiag lawm. Cov hluas nkauj ntawd muab lawd tej xov tooj hlood tas ua rau cov phooj ywg hu tsis tau thiab tsis paub tias cov hluas nkauj no nyob rau qhov twg. Tej cov phooj ywg kuj mus hriav tau tej cov hluas nkauj li hais tab sis ua cas lawd twb muaj txiv muaj me nyuam lawm.{sidebar id=7}
 
Txoj kev taug zoo li no tsis muaj leej twg yuav cheem tau koj. Tab sis koj tus kheej thiaj rov cheem tau koj xwb. Suab Hmoob Xov Tooj Cua (SHRXTC) tau taug qab nug txog tej xwm txheej zoo li no. Nram qab no yog cov SHRXTC tau nug thiab pom tau tias muaj tseeb li hais:
  1. Tej cov tib neeg lawd hais tias lawd yog hluas nkauj/hluas nraug tseem tsis tau muaj txiv/poj niam, qhov tseeb, tsis yog tas tus tab tsis tej co no, lawd twb muaj cuab muaj yig lawm. Vim tsis muaj kev khwv zoo, nkawd ob niam txiv los siv lub tswv yim los ntxias dag cov tib neeg tseem tab tom yo tus hlub nyob teb chaws meskas li nyiaj txiag xwb.
  2. Tej cov hluas nkauj/hluas nraug nyob sab los tsuas thaum sib paub nrog cov nyob hluas nraug/hluas nkauj sab meskas tsis muaj tsawg hnub, lawd yuav thov nyiaj los pab lawd nyob rau teb chaws los tsuas vim lawd txom txom nyem heev. Tej cov lawd yuav hais tias lawd lub xov tooj tsis zoo lawm xav thov nyiaj los yuav ib lub xov tooj tshiab es thiaj li sib hu tau. Tej cov yuav hais tias nws niam nws txiv raug kev txom nyem muaj mob muaj nkeeg nyhav heev es tsis muaj nyiaj txiag los siv es thov kom pab. Thiab lwm yam…
  3. Muaj tej cov hluas nkauj nyob sab los tsuas lawd muab lwm cov duab uas zoo zoo nkauj xa tuaj rau cov hluas nraug nyob rau sab meskas, thaum kawg mus sib ntsib mam paub qhov tseeb.
Yog koj xav yos yuav ib tug poj niam/tus txiv nyob rau sab los tsuas tiag, tej zaum cov lus nram qab no yuav pab tau rau koj txoj kev yos:
  1. Thaum koj hu xov tooj mus nrog nws tham, koj yuav tau nug nws caj ceg, nws niam nws txiv hu li cas thiab nws ua dab tsi, puas yog tseem kawm ntawv los tsis kawm. Hu xov tooj sawv ntxov tsaus ntuj txhua txhua zaug seb nws puas teb nws lub xov tooj xwm li yog ib tug tib neeg hluas uas muaj lub siab yuav hlub koj ib leeg tiag. Yog koj hu mus tsis tshua tau thiab nws cov lus hais rau koj tsis tshua dho. Ib zaug hais mus mus lawm ib yam, tus no koj yuav tau tsum muab tso tseg mus. Tej zaum nws twb muaj cuab muaj yig lawm. Qhov nws cog nrog koj sib txuas lus yuav ua nkauj ua nraug kev deb ntawd tej zaum yog yuav xav tau koj li nyiaj txiag xwb.
  2. Koj yuav tsum tau siv sij hawm nrog nws tham kom koj paub nws zoo li ntawm 6 lub hli mus rau 1 xyoo. Yog nws tos tsis taus koj, tso nws mus vim tej zaum nws yuav dag koj nyiaj siv thiab tej zaum nws kuj ho twb muaj cuab muaj yig lawm ces yog tos ntev yuav tsis tau nyiaj siv.
  3. Yog koj muaj kwv tij neej tsa nyob rau teb chaws los tsuas, koj yuav tsum kom koj cov kwv tij neej tsam mus saib kiag tus hluas nkauj/hluas nraug seb nws yog ho neeg zoo li cas. Tej lus nws hais rau koj ntawd puas muaj tseeb. Yog thaum koj cov kwv tij thiab neej tsa hu rau nws es nws tsis kam lawd mus saib nws los yog nws muab xov tooj hlood lawm ces cov nov yog cov ntxias koj nyiaj noj xwb.
  4. Tus hluas nkauj/hluas nraug uas nws yeej tsis thov koj ib kis nyiaj tsis hais ntev thiab lud rau ntawm neb kev sib paub, tus no thiaj li yog tus yuav npaj lub siab yuav cog txoj kev hlub rau koj tiag. Vim txawm nws txom nyem npaum twg los txoj kev hlub ntawm koj thiab nws yuav yog qhov muaj nqi dua thiab tseem ceeb tshaj.
Koj yuav tau ceev faj txog ntau yam rau tej kev hais los saum no. Xav thiab cia siab tias cov phooj ywg sawv daws yuav siv lub sij hawm yos tau tus nej sawv daws sib hlub,  nws los nws hlub nej, nej los nej hlub nws es rov pib lub neej tshiab kom zoo dua lub neej qub dhau los.
 
Yog koj ho tau raug ntxias thiab poob nyiaj txiag rau txoj kev ua nkauj ua nraug zoo li hais no los yog sib xwm li hais saum no, koj ho sau koj li zaj tuaj rau sawv daws paub txog nyob rau hauv SHXTC no kom sawv daws ho faj seeb thiab xyuam xim.
 

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version