Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Suab Hmong Broadcasting, The communication sources for Hmong worldwide

Ntau theem ntawm peb Hmoob kev tswj txog kev sib pab

Ua neeg nyob muaj ntau theem tib neeg, cov theem tib neeg no lawd kev xav tsis sib xwm. Ib theem twg lawd pom mus lawd kis thiab lawd seem. Txhua tsav txhua yam tsis sib thooj kiag.

Muaj ntau zaug kuv tau mus koom kev sib tham txog kev sib pab rau haiv neeg Hmoob thiab mus muab xov xwm los tso tawm rau hauv Suab Hmoob Xovtooj Cua (SHXC), kuv pom tau tias kev sib tham yog ib qhov tsis yooj yim kiag. Vim peb muaj ntau theem thiab kev xav tsis sib xwm. Qhov tseem ceeb, peb haiv neeg Hmoob yeej tsis tshua muaj lub hom phiaj ncaj thiab tog zoo. Xws li, yuav ua ib lub koob tsheej loj los cov neeg los khiav lub koob tsheej no, feem ntau, lawd tsis yog cov paub los khiav tab sis yog cov tshaw los khiav. Qhov nod tsim ntau yam kev tsis zoo nkauj rau cov neeg tuaj koom lub koob tsheej. Qhov tseeb tiag yog sawv daws tshaw kev siv hauv qab rooj ntau dua qhib lub siab dawb paug los rau ntawm lub hom phiaj.

Nyob rau lub 5 hli ntuj hnub tim 17 xyoo 2008. Kuv tau mus muab xov xwm nyob rau ntawm lub nroos Madison hauv xeev Wisconsin uas yog ib lub koob tsheej tsam txais tos Hmoob tus coj Nais Phoos Vaj Pov. Thaum kuv mus txog tau mus nug cov tib neeg Hmoob saib xyuas kev ruaj tseg ntawm qhov rooj kag. Lawd tau hais rau kuv hais tias “Peb tsis pub tib neeg nqa koob thaij duab thiab yees duab mus kev mus rau sab hauv”. Kuv teb tias “kuv yog Richard Vaj tuaj hauv SHXC tuaj, kuv tuaj muab xov xwm me ntsis xwb ua kuv kag puas tau?” Cov neeg ntawd teb tias “Kag tsis tau thiab tsis pub kag vim cov coj twb yos tau peb tus tib neeg tuaj thaij duab lawm.” Kuv teb lawd tias “Kuv tsis yog yuav tuaj thaij duab dab tsi, kuv tuaj muab xov xwm xwb”. Lawd teb tias “Peb yeej paub koj zoo los ma… tab sis cov coj tsis pub”. Kuv nug tias “Tus coj yog leej twg kuv xav nrog nws tham?”. Lawd kom kuv tos. Ib tug ntawm tus coj thiaj tawm tuaj hais tib yam li tus neeg saib xyuas kev ruaj tseg ntawd hais. Nws hais tias “kuv tsis yog tus coj… tus coj kiag tseem tsis tau tuaj txog. Koj yuav tsum nrog tus coj kiag sib tham”. Kuv teb tias “koj puas muaj tus coj tus xov tooj?”. Nws teb tias “Kuv muaj tab sis nyob pem tsev lawm”.

Cov tib neeg khiav dej num rau lub koob tsheej no kuv paub lawd yuav luag tas thiab lawd paub kuv zoo tab sis vim li cas lawd thiaj li ua li no? Ib cov Hmoob saib xyuas kev ruaj tseg uas yog cov lawd xav tias lawd yog cov siab kuj tau hais rau kuv tias “Yog koj xav tuaj li no ua cas koj tsis hu rau peb li ib hli dhau los?”. Kuv teb rau nws tias “Kuv thiab nej tsis lawm leej twg, nej sawv daws yeej paub kuv zoo, kuv ib txwm pab thiab txhawb nej yav dhau los ntau tsav ntau yam. Hais txog kev muab xov xwm, muaj ntau txoj kev taug, tej txoj kev yog peb paub ces peb cia li tuaj muab xov xwm xwb, tej txoj kev peb yeej yuav hu rau nej ua ntej tiag tab sis lub koob tsheej no ne yog koob tsheej dab tsi tiag ua cas ho yuav txwd ntau yam ua luaj?” Tsis muaj leej twg teb tau. Thaum kawg kuv thiaj txiav txim tsis kag mus muab xov xwm hauv lub koob tsheej no.

Tom qab ntawd kuv hnov coob tus los hais qhia kuv tias “twb txog ib nrab ntawm lub koob tsheej lawm es tib neeg los yos yos koj. Thaum ntawd lawd ho pub txhua leej txhua tus nqa koob thaij duab thiab yees duab lawm”. Kuv tau sau me ntsis xov xwm tso tawm rau hauv SHXC (nyem no mus nyeem tau qhov xov xwm) qhov chaws nruab tug, kuj ua rau cov tswj lub koob tsheej no tsis txaus siab tias ua cas kuv ho sau li ntawd. Kuv thiaj teb lawd hais tias “Nej rov qab nug nej tus kheej hais tias vim li cas tiag… nej yeej paub qhov lus teb lawm”. Lawd hais tias “vim yog sau li ntawd tso tawm ces sab rau cov tib neeg los tswj lub koob tsheej lawm”. Kuv teb tias “Peb Hmoob yuav tau xyaum mloog txog kev ntawm yus tus kheej ua, yog ua tsis tau zoo thiab tsis yog thaum raug lwm tus hais me ntsis lawm yus yuav tau los kho yus tus kheej kom lwm zaum yus thiaj ua tau zoo dua yam qub xwb”. Lawd kuj tsis teb dab tsi ntxiv tuaj.

Hmoob, feem ntau, yog ib haiv neeg nyiam ua tus coj thiab tshaw ua tus thawj heev txawm lawd tsis paub tias yuav ua zaj twg thiab yuav ua hom twg thiaj tswj tau mus tus los lawd yeej cia li ua mus. Qhov nod yog ib qhov rug kev sib pab ntawm peb haiv neeg Hmoob ntawm cov laus thiab cov hluas. Cov laus lawd pom lawd zaj, cov hluas lawd pom lawd zaj. Ib xyoo twg peb Hmoob muaj peg tsawg lub tsiab peb caug, muaj peg tsawg lub koob tsheej loj. Txhua txhua lub hais tias yog Hmoob li thiab yog Hmoob tug tag hro. Sawv daws tshaw sib tw mus ua ub ua no tab sis sawv daws tsis xav txog qhov dav xws li lub kaus roos ntawm kev pib (qhov foundation). Thaum zoo li no, yeej muaj teeb meem xwb thiab thaum kawg yog yus cov Hmoob rov sib txo yus kheej.

Qhov kuv pom ua tau zoo zuj zus tuaj yog Hmoob lub tsiab peb caug loj nyob rau hauv lub nroog Milwaukee hauv xeev Wisconsin. Vim lawd yog cov feem neeg hluas los tswj thiab khiav dej nus. Yeej muaj ntau yam uas tseem yuav kho tab sis yog ib qhov uas muaj chaws taug mus deb dua lwm lub koob tsheej kuv tau pom los nyob hauv xeev Wisconsin.

Peb ua ib haiv neeg (a society) ua ntej peb yuav ua dab tsi, peb yuav tau los pib lub hom phiaj thiab xaiv cov neeg paub (expert) los tswj thiab khiav dej num thiab los tawm tswv yim peb thiaj li ris tau peb lub npe Hmoob rau kis zoo thiab peb thiaj li txhawb tau peb cov neeg paub tab mus rau ib theem siab. Kev sib khav thiab sib pab thab yog ib txoj kev yuav ua rau peb haiv Hmoob poob qab thiab tawg ua ntau pab ntau pawg.

Koj xav li cas?

 

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version