Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Suab Hmong Broadcasting, The communication sources for Hmong worldwide

Hmoob raug ntxias yooj yim

Tau ntau lub xyoo dhau los, tej feem ntawm tsev neeg Hmoob tau khiav tawm hauv teb chaws los tsuas tuaj mus nyob rau ib qhov chaws ze ntawm lub zos pas dej dawb hauv teb chaws thaib.

Cov Hmoob no muaj ntau pab ntau pawg xws li tej pab kuj hnov tias yog mus nyob rau ntawm qhov ntawd yuav tau mus rau teb chaws thib peb, tej pab yog pawg neeg uas tau pab tsoom hwv asmeslibkas tid thaid tsov rog yav dhau los, tej pab kuj yog cov neeg Hmoob ib txwm nyob rau sab thaib teb thaum hnov tias yog mus nyob thiab koom pawg neeg ntawd mas yuav tau mus rau teb chaws thib peb. Thaum sawv daws hnov zoo li no lawm ces sawv daws rhiav kev tuaj nyob ua ib pawg li cov neeg thoj nam.

Xyoo 2003 yuav kawg, kuv tau sawv cev hauv xeev Wisconsin ntawm cov nom tswv asmeslibkas mus txais tos cov Hmoob yuav sawv kev mus ua lub neej tshiab rau teb chaws asmeslibkas ntawm yeej thoj nam Wat Thamkrabot, lub caij ntawd pom tau tias muaj ntau pab tau khiav tawm hauv teb chaws los tsuas tuaj mus nyob dai lub yeej thoj nam no seb puas yuav muaj kev rau lawd kag tau mus xyaw cov neeg sab hauv lub yeej thoj nam no es yuav ua npe mus rau lwm lub teb chaws.

Thaum cov neeg thaib pom tau tias Hmoob cov nyob teb chaws los tsuas yog ib cov xav mus teb chaws thaib heev, Thaib thiaj li ntxias ntxiv kom cov neeg tuaj coob zuj zus. Tej cov yim neeg nyob teb chaws los tsuas, lawd lub neej yeej zoo lawm ntau, xws li kuj muaj nyuj muaj twm, muaj tsev, muaj av ntau, thiab muaj liaj muaj teb zoo. Cov feem neeg no tseem muaj peed xwm muab lawd tej tug li hais los no muag es khiav tuaj mus rau sab thaib seb puas yuav muaj kev tuaj mus rau teb chaws thib peb.

Ua mus ua los thaum kawg Thaib thiab Los tsuas tau los sib cog lus muab cov Hmoob no xa rov qab mus teb chaws los tsuas kom tas. Hmoob asmeslibkas tau sawv tawm tsam thiab qhuas hu npaum li cas rau tsoom hwv asmeslibkas kom pab los tsoom hwv asmeslibkas tsis ua ntab ntw dab tsi.

Muab tig saib peb haiv neeg Hmoob lub keeb kwm puas thaum ub los txog ntua rau hnub no, Hmoob yeej yog ib cov neeg ntxias tau yooj yim kawg nkaus yog tus txawj ntxias. Hmoob yog ib haiv neeg tsis tshua nyiam mloog lus tseeb thiab lus tiag. Hmoob nyiam mloog lus dag lus ntxias. Ziag peb sawv daws nrog rau ntiaj teb thiaj li pom Hmoob txoj kev txom nyem zoo li tam sim no. Qee zaug kuv yeej tu siab kawg tias vim li cas Hmoob feem ntau xws li cov nyob rau sab ntuj tom qab yuav tsis tig los mloog txog kev tseeb tab sis li tej laus hais “tsis pom dej dag siab tsis qig”. Peb ua neeg nyob, yuav tsum yog yus tus kheej rov hlood, kho, thiab tswj yus tus kheej xwb thiaj li zoo tau.

Cov Hmoob tau txiav txim siab rov qab mus pib lub neej tshiab rau teb chaws los tsuas, kuv xav tias, yog ib txoj kev zoo heev rau lawd. Qhov zoo, cov nyob hav zoov hav tsuag los xav kom lawd yuav tsum tawm los pib lub neej tib yam li cov tau txiav txim siab rov qab mus rau teb chaws los tsuas tib yam. Qhov zoo yog yuav coj tej me nyuam los pom kev tshav ntuj rig. Yuav coj tej poj niam los nyob ua lub neej sib tw zoo nrog rau sawv daws xwm teb xwm chaws. Thaum zoo li no, kev taug mus rau kis zoo yuav muaj ntau dua li lub neej tuaj nyob rau ntawm pas dej dawb thiab nkaus hav zoov hav tsuag.

 

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version