Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Suab Hmong Broadcasting, The communication sources for Hmong worldwide

Kev mus Los Tsuas

Kev mus ua si rau sab teb chaws los tsuas kuj yog ib qhov kev vam thiab kev cia siab rau ntawm peb haiv Hmoob rau txhua txhua xyoo. Pib xyoo 2006 los no, Hmoob nyob teb chaws los tsuas tau los sib tham thiab pom zoo muab lub Hmoob lub tsiab peb caug nyob rau hauv teb chaws los tsuas los pib muaj kev lom zem raws Hmoob kev cai rau lub 12 hli hnub tim 31 uas yog nyob rau hauv HLI HMOOB (nov yog chaws saib ntawm hli xiab thiab hli xaus: (www.dacre.net/moon/moonphase.html) rau txhua txhua yoo lawm. Nyob rau xyoo 2007 no lub hli Hmoob kawg rau lub 12 hli hnub tim 9 xyoo 2007 rau ntawm hli tsis yog Hmoob. Xyoo 2007 no kuj yog ib xyoo uas muaj ntau yam tsis zoo tshwm sim rau peb haiv neeg Hmoob nyob rau meskuj teb. Kuj tsis paub hais tias kev mus rau sab tid ne tsoom hwv los tsuas koom sam lawd ho yuav saib ti ceev Hmoob meskuj li cas. Sawv daws cov npaj siab yuav mus rau xyoo no, thaum mus txog rau tid los yuav tau nyob raws li luag txoj kev cai sawv daws thiaj li tsis raug kev nyuaj siab li cas.

Richard Wanglue Vang

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version