Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Suab Hmong Broadcasting, The communication sources for Hmong worldwide

VP mus pw tsev kho mob

Tub nceev xwm saib xyuas txog tsev laj cuj tau hais tias, Lub 6 hli ntuj hnub tim 20 xyoo 2007 no lawd tau coj nais phoos Vaj Pov mus so rau ntawm ib lub tsev kho mob nyob ib cig hauv lub nroog Sacramento hauv xeev Kas-lis-faus-nias. Tub nceev xwm tsis kam qhia tias yog lub tsev kho mob npe hu li cas vim tsis xav kom muaj teeb meem lwm yam los txuam nrog kev mus so tim tsev kho mob zaum no. Kev mus so tim tsev kho mob yog vim nais phoos Vaj Pov muaj teeb meem me ntsis txog ntawm nws kev ua pa tsis sib hau zoo.


Richard Wanglue Vang

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version