Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Lub Paj Ntshua Nplaim Dawb - Nyob Rau Lub Caij Christmas Rau Xyoo Kawg

“LUB PAJ NTSHUA NPLAIM DAWB”
Tus sau yog Ted Vaj.

Muaj ib hnub…uas yog hnub ua ntej Christmas Day, muaj ib tug txiv neej tos… txog hnub uas yuav luag kawg nws mam li mus yuav khoom plig rau hnub Christmas rau nws cov neeg uas txheeb ze. Thaum nws mus txog tom lub khw yuav khoom nws pom tau tias neeg mas coob li coob xwb. Nws tig mus rau sab twg los yeej tsis tau kev mus li. Nws chim siab heev thiab xav tias ua cas cov neeg no yuav tos kom txog hnub kawg mam li mus yuav khoom xwb los ua cas. Nws hais rau nws tus kheej tias “kuv ces yeej tsis muaj hnub kuv yuav txeem tau mus yuav cov khoom plig rau hnub Christmas hlo li os”.
Sponsored LinksNws xav rau nws tus kheej hais tias txawm nws yuav qe nws lub qhov muag thiab pw ntawm lub khw no txog tag kis los ntshe neeg yeej yuav tsis ploj tag li. Chim nws siab heev nws thiaj li txeem tau nkag mus rau tom ib kem uas lawv muag cov khoom ua si rau cov menyuam yaus. Thaum nws mus txog ntawm kem muag khoom ua si rau cov menyuam yaus ntawd, nws pom ib tug menyuam tub muaj hnub nyoog li 7 xyoo tuav rawv ib tug menyuam yaas ua yog cov baby doll uas cov menyuam ntxhais nyiam heev. Nws nyob deb tsawv ntsia mus pom tus menyuam tub ntawv tuav rawv tus baby doll, thiab ua lub ntsej muag quaj dhi, tu siab thiab ntshaus heev…pom tus menyuam tub ntawv plhws tus baby doll ntawv cov plob hau uas ci ci thiab zoo zoo nkauj mus los, thiab khawm tus baby doll ntawv ze ze hauv nws xub ntiag ruaj ruaj tsis tso. Tus menyuam tub ntawv lub ntsej muag tu tu siab thiab mluas heev li. Ces txawm muaj ib poj niam laus li 65 xyoo los nug tus menyuam tub ntawv hais tias “Me tub, ua cas koj yuav khawm tus baby doll ko ruaj ua luaj thiab ua cas zoo li koj tu tu siab heev li na, es koj niam thiab txiv dua twg lawm” Tu menyuam tub thiaj li teb rau tus poj niam laus ntawv hais tias: “Niam tais, twb yog kuv xav yuav tus menyuam yaas uas zoo zoo nkauj no rau kuv niam nqa mus rau kuv tus muam xwb, vim kuv paub hais tias nws nyiam heev li, tab sis thov txim ntau es koj puas paub kuv cov nyiaj no puas txaus them rau tus menyuam baby doll no os” Tus niam tais laus ntawv txawm hais rau tus menyuam tub ntawv hais tias “Me tub, koj cov nyiaj nws tsis txaus them rau tus baby doll no, tab sis koj txhob mus qhov twg thiab nyob tos kuv li 5 feeb tej, tib pliag no kuv mam li rov los”. Tus txiv neej ntawv saib na has tus niam tais laus ntawv txawm ncig ncig ces cia

li ploj lawm tsis pom rov los. Thaum no, nws thiaj li xav paub tias yog vim li cas es tus menyuam tub ntawv thiaj li yuav nyiam tus baby doll ntawv ua luaj li thiab nws saib tus menyuam tub ntawv mas nws ntsej muag ntshaus ntshaus, thiab tuav rawv tus baby doll ntawv tos tus niam tais laus ntawv saib nws puas rov qab los xwb. Tus txiv neej ntawv thiaj li mus nug tus menyuam tub me me ntawv hais tias: “Me tub, koj xav tau tus menyuam baby doll ko mus rau leej twg na lov…uas cas nws yuav ntxim nyiam ua luaj li” Tus menyuam tub thiaj li teb rau tus txiv neej ntawv hais tias: “Twb yog kuv xav tau nws mus rau kuv tus muam, thaum ua ntej Christmas, nws ntseeg tias hnub Christmas no mas Santa Claus yuav tsum nqa tus menyuam baby doll no los rau nws xwb” Tus txiv neej ntawv thiaj hais rau tus menyuam tub hais tias: “Koj tsis txhob txhawj mas lov, vim Santa Claus yeej yuav tsum nqa kom tau tus baby doll no los rau koj tus muam xwb xwb li la ma” Tus menyuam tub ntawv thiaj teb rau tus txiv neej ntawv nrog lub suab uas tu siab heev thiab ntshaus ntsho hais tias: “Tab sis tu siab heev tias tam sim no ntshe Santa Claus yuav tsis muaj peev xwm nqa mus rau nws lawm na. Kuv yuav nqa tus baby doll no mus rau kuv niam pab nqa mus rau nws saum ntuj ceeb tsheej, vim kuv txiv hais rau kuv hais tias kuv tus muam nws twb mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm, es kuv niam los yuav lawv nws qab mus sai sai no thiab. Kuv ntseeg hais tias tej zaum kuv niam thiaj li yuav nqa tau nrog nws mus rau kuv tus muam saum ntuj ceeb tsheej no na” Thaum lub sij hawm no, tus txiv neej ntawv lub plawv yuav luag nres, thiab ua rau nws lub ntuj thiab teb kiv pes lees thiab tsis paub xyov yuav teb li cas rau tus menyuam tub ntawv li. Thiab, ua ntej thaum uas nws teb tus menyuam tub ntawv, uas nws twb tsis paub tias xyov yuav hais li cas li, tub menyuam tub txawm tig rov los ntsia nws thiab hais tias: “Tag kis no, kuv hais rau kuv txiv hais tias thov kom kuv txiv hais rau kuv niam kom niam tsis txhob rawm maj mus es tos kuv tuaj tom khw no rov mus txog tso es yog niam yuav mus no los mam cia niam mus no”

Ces tus menyuam tub ntawv txawm thau tau nws ib daim duab zoo nkauj heev uas thaij thaum nws luag ntxhi thiab zoo zoo siab heev nrog rau nws txoj kev ntxim hlub heev hauv nws lub hnab tshos los thiab hais tias: “Kuv xav kom kuv niam nqa daim duab no nrog nws mus, es kuv niam thiaj li yuav nco tau kuv thiab tsis hnov qab txog kuv vim kuv hlub kuv niam thiab nco nws heev li na, kuv yeej tsis xav kom kuv niam ncaim mus li, tab sis kuv txiv hais rau kuv hais tias kuv niam yuav tsum tau ncaim wb mus nrog kuv tu muam nyob saum ntuj ceeb tsheej no” Ces tus menyuam tub ntawv txawm tig rov qab mus saib tus menyuam baby doll uas nws tuav rawv yam li uas nws tshua heev li. Thaum no ces tus txiv neej ntawv yeej tsis nco xyov yog nws nyob rau lub ntuj twg li lawm. Tom qab uas nws hnov tus menyuam tub ntawv cov lus tag, nws xav rau nws tus kheej tias yog vim li case s huab tais ntuj thiaj li yuav rau txim rau tus menyuam tub no npaum li no. Nws thiaj li thau hlo nws lub hnab nyiaj tawm los thiab rub hlo tau ob peb daim nyiaj hauv nws lub hnab nyiaj los…thiab hais rau tus menyuam tub ntawv hais tias: “Oh…muab koj lub hnab nyiaj los wb rov qab saib zoo zoo dua ib zaug ntxiv saib tej zaum koj yeej muaj nyiaj txaus yuav tus baby doll no lawm kuj tsis paub…cia kuv nrog koj suav koj cov nyiaj saib yom”…. Lub sij hawm no, tus txiv neej ntawv thiaj li nyiag muab nws cov nyiaj ntsaws rau hauv tus menyuam tub ntawv lub hnab nyiaj. Tus menyuam tub ntawv thiaj teb hais tias: “Ua li ntawv, cia wb rov muab kuv cov nyiaj suav dua ib zaug ntxiv saib nws puas txaus yom” Tus menyuam tub txawm rov qheb dua nws lub hnab nyiaj me me thiab suav cov nyiaj dua ib zaug ntxiv. Tus menyuam tub thiaj tig los hais rau tus txiv neej ntawv hais tias: “Tus txiv ntxawm, kuv twb tsis yog muaj nyiaj txaus them rau tus baby doll no xwb, kuv tseem muaj nyiaj seem txaus yuav ib lub paj ntshua nplaim dawb rau kuv niam thiab ho...thiab tsis tag li ntawv xwb, nag hmo ua ntej thaum kuv pw na…kuv tau thov rau huab tais ntuj hais tias kom nws pab kom tau ib qhov nyiaj txaus rau kuv yuav tus menyuam yaas baby doll no rau kuv tus muam…tab sis kuv txaj txaj muag thov ntau tshaj ntawv…tiag tiag mas hauv kuv lub siab kuv xav thov kom huab tais ntuj pab kom tau kuv yuav tus menyuam baby doll thiab ib lub paj ntshua nplaim rau kuv niam vim kuv paub tias kuv niam nyiam lub paj ntshua nplaim dawb heev li”

Tus menyuam tub ntawv rov qab hais dua hais tias: “Ua tsaug os Huab Tais Ntuj…ua tsaug uas koj tseem muaj lub siab dawb thiab siab zoo thiab pab kuv zaum no” Tom qab ntawv li ob peb feeb ces tus txiv neej ntawv txawm pom tus niam tais laus uas los nrog tus menyuam tub ntawv tham ua ntej rov qab los…tab sis tus menyuam tub ntawv zoo zoo siab ces nqa hlo nws lub hnab nyiaj me me thiab tus menyuam yas baby doll ntawv dhia dhia mus them lawm. Tus txiv neej ntawv tsis muaj peev xwm yuav tshem tau tus menyuam tub me me ntawv tus duab thiab txoj kev xav tawm ntawm nws lub zeem muag hlo li. Tus txiv neej ntawv yuav tau tag nrho cov khoom uas nws tuaj yuav thiab thaum nws rov los txog tsev, nws yeej tsis muaj peev xwm yuav hnov qab tau tus menyuam tub ntawv li. Tus txiv neej ntawv thiaj li nco tau tias nws pom xov xwm hauv TV ob hnub dhau los lawm tias muaj ib tug tib neeg qaug cawv tsav tsheb mus nrau ib lub tsheb raug ib tug menyuam ntxhais me me tag sim neej, thiab ib tug niam tsev tseem hluas raug mob hnyav heev, thiab sab heev pw tom tom tsev kho mob tsis paub hais tias nws puas yuav zoo taus li. Tsis tag li ntawv xwb, xov xwm tseem hais tias tej zaum tus poj niam hluas uas raug mob hnyav heev ntawv tsev neeg yuav txiav txim siab rho nws txoj yaas ua pa tawm vim cov kws kho mob hais tias nws yeej yuav zoo tsis taus li lawm. Tus txiv neej ntawv xav rau nws tus kheej hais tias…eb…yog li ntawv tsev neeg uas raug txoj kev txom nyem thiab tawm hauv xov xwm TV ntawv puas yuav yog tus menyuam tub ntawv tsev neeg ne… Ob hnub dhau los ces nws thiaj li nyeem pom hauv daim ntawv xov xwm (news paper) hais tias tus niam tsev hluas uas raug mob ntawv tau tag sim neej lawm. Yog li no tus txiv neej ntawv thiaj li cheem tsis tau nws tus kheej thiab hlub tus menyuam tub ntawv heev li nrog rau nws niam thiab tus menyuam ntxhais, nws thiaj li yuav tau ib lub paj ntshua nplaim dawb thiab mus saib tus poj niam hluas ntawv ntawm nws qhov mortuary/funeral. Thaum nws mus txog nws thiaj li nqa lub paj mus tso rau ntawm tus poj niam ntawv ib sab hleb thiab thaum nws ntsia hauv lub hleb ces thiaj pom tus poj niam hluas ntawv tuav rawv ib lub paj ntshua nplaim dawb ntawm nws sab tes, thiab tus baby doll saum nws lub hauv siab. Tus txiv neej ntawv tu siab heev thaum nws pom li ntawv, nws thiaj li tau tawm mus nraum zoov mus quaj twj ywm, thiab thov rau huab tais ntuj dua ib zaug uas yog zaum kawg rau tus poj niam hluas ntawv hnub uas nws nyob rau hauv lub ntiaj no.

Zaum no, nws tau pauv tag tus txiv neej ntawv lub neej, kev xav txog tib neeg hauv lub ntiaj teb no thiab txhua yam uas nws ib txwm xav hauv nws lub neej dhau los, vim txoj kev hlub uas ib tug menyuam tub me me muaj rau nws niam thiab nws tus muam. Yog tsis vim yog ib tug neeg qaug cawv thiab tseem los tsav tsheb saum kev los tsoo nkawv, tej zaum tus menyuam tub ntawv niam thiab nws tus muam tseem yuav muaj txoj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb no txog hnub uas kawg nkaus li nkawv txoj hmoo. Txoj sia hauv lub ntiaj teb no nws nyias ntsais npaum li ib daig ntawv los yog ib daim nplooj xwb. Ib feeb xwb ces…nws twb pauv tag ib paus tsav yam uas nws muaj tshwm sim hauv lub ntiaj nteb no lawm. Tsis tag li ntawv, tus neeg uas nws haus cawv qaug thiab tau mus tsoo lwm tus los tau poob tag ib puas tsav yam ntawm nws lub neej thiab.

Happy Holiday

Tus Sau: Ted Vang Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version