Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Cheinkao J. Yang, Chair Hmong Milwaukee New Year, LIVE on Suab Hmong Radio 12/6/2010

Cheinkao J. Yang, Chair of Hmong Milwaukee New Year, will be debut on the Suab Hmong Radio LIVE TalkShow with Richard Wanglue on December 6, 2010 from 8:00 PM to 9:00 PM to talk about 2010-11 Hmong Milwaukee New Year celebration which will be held on December 11 and 12, 2010.

If you have any questions for Cheinkao J. Vang, call-in 347-855-8091 while Suab Hmong Radio LIVE.

If you would like to be on the Suab Hmong Radio LIVE TalkShow to talk about your topics, please click here to let us know.
Sponsored Links-----------------------

Tsheej Kos Yaj, tus tswj thiab coj rau ntawm Hmoob Milwaukee lub tsiab peb caug, yuav tuaj muaj kev sib tham txog Hmoob Milwaukee lub tsiab peb caug nyob rau hauv Suab Hmoob Xov Tooj Cua rau lub 12 hli ntuj hnub tim 6 xyoo 2010 pib 8 teev tsaus ntuj txog 9 teev tsuas ntuj rau lub sij hawm nruab nrab rau sab hnub tuj hauv teb chaws asmeskas.  Hmoob Milwaukee lub tsiab peb rau xyoo 2010-11 yuav muaj nyob rau lub 12 hli ntuj hnub tim 11 thiab 12 xyoo 2010.

Koj muaj feem tuaj koom nrog kev sib tham nyob rau zaum no uas yog hu tus xov tooj 347-855-8091.

Tsis hais koj nyob rau lub teb chaws twg, yog koj ho xav tuaj muaj kev sib tham nyob rau hauv Suab Hmoob Xov Tooj Cua tham txog lub tswv yim ntawm koj txog peb tsev neeg Hmoob, nyem ntawm no thiab sau ntawv mus qhia peb.


© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version