Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Colonel Wangyee Vang Debuts on Suab Hmong Radio LIVE TalkShow December 25, 2010

By Richard Wanglue.  Victor M. Vaj LIVE with Colonel Wangyee Vang on December 25, 2010 from 8:00 PM to talk about Congress HR5879 and the future goals of Lao Veterans of America.

You can be part of the LIVE radio by call-in 347-855-8091 during the LIVE show.

----------

Victor M. Vaj yuav muaj kev sib tham nrog rau yawg hlob Vajyis Vaj rau lub 12 hli hnub tim 25 xyoo 2010 pib thaum 9 teev tsaus ntuj.  Yuav sib tham txog ntawm txoj cai HR5879 thiab lub neej pem suab ntawm cov qub tub rog Hmoob.
Sponsored LinksKoj muaj feem mloog tau Suab Hmoob Xov Tooj Cua uas yog hu tau tus xov tooj 347-855-8091 tau rau lub caij uas Suab Hmoob Xov Tooj Cua tab tom tshaj tawm.

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version