Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Kev hlub yog dab tsi… tiag?

 

Kev hlub yog dab tsi tiag?  Hmmm… kev hlub yog 100 tsav yam hauv peb tib neeg lub neej included hlub nyiaj txiag, hlub kev tshaw, thiab hlub ntau yam… piv xam li tias koj yuav tau ib lub tseb tshiab-x, koj yeej hlub koj lub tsheb heev… yeej tsis tshua lam pub dab tsi raug tsam mluad lawm… tib yam li leej niam hlub nws cov me nyuam… thiab koj hlub koj tus poj niam/tus txiv…

 

thaum yus paub li no lawm… yog li kev hlub yog dab tsi tiag… thiab? Hmmm… ntawm kuv tus kheej… kev hlub yog ib yam muaj zog heev… nws yog ib yam tshuaj kho tau tib neeg lub neej nyob hauv lub ntiaj teb no… nyob luag ntxhi, nyob kaj siab lug, nyob ua lub neej zoo, thiab ntau yam zoo… tab sis tib lub caij… kev hlub muaj peev xwm ua rau tib neeg txo tau lawv txoj sia… tua tau lawd tus kheej… ua rau tib neeg ua tau neeg vwm… ua rau tib neeg lub kua muag poob… ua rau tib neeg lub neej puas tsuaj… thiab ntau yam tsis zoo…  yog li kev hlub ne… yog dab tsi tiag-x li?... ok… kev hlub yog ib yam koj thiab kuv muab tsis tau coj los khaws cia… koj hlub los thiab mus yam ib ntsais muag… kev hlub yog nyob hauv tib neeg lub siab… kev xav… kev tshaw… thiab kev xav tau… hmmm…

 

Yog li yuav ua li cas thaum koj thiab kuv raug muaj kev hlub?  Hehehehe… thaum koj thiab kuv raug muaj kev hlub lawm ces… kawg wb zoo siab… nyob kaj siab… etc… tab sis tib lub caij ntawd… kawg wb lub kua muag poob… nyuaj siab… xav mus dai tuag… etc… hmmm… ntxim li lub neej nrog kev hlub tsis yooj yim kiag… yog li yuav ua li cas ntxiv?... ua neeg nyob ces yeej tsis muaj kev taug ntau… taug li koj pom…pom li koj taug… hlub tus neeg koj hlub thaum muaj nws nrog koj… saib lub sij hawm muaj nqis rau txhua yam… thiab zoo siab txhua tsav yam, zoo thiab tsis zoo, koj tau muaj los… kev hlub koj thiab kuv tuad tsis tau, cheem tsis tau, thiab khaws tseg tsis tau… tab sis txoj kev tswj, kev hwm, kev nco, kev tshua, ntawm koj ua rau kev hlub… yog koj lub luag hauj lwm… txhob cia kev hlub ua rau koj… kev hlub zoo tam ntua li ib yam kev tseeg nyob rau hauv koj lub siab… yog koj tsis tseeg… koj tsis hwm… ces nws yuav ploj mus…

 

Hmmm… yog li kev hlub yog dab tsi tiag… ne?  koj ho hais koj zaj tuaj soj…

 

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version