Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Articles

More than 100 of Suab Hmong Special Videos on Youtube have deleted accidentally

More than 100 of Suab Hmong Special Videos on Youtube have deleted accidentially during our regular maintenance.  We are recovery of the videos.  We should be able to put all the videos back on YouTube in the next three months.  While we are recoverying, news videos will be uploading to the Suab Hmong Youtube as well.

If you are looking for any of the Suab Hmong Special Report videos that are currently missing, please check back in about three months.
Sponsored Links


----
Muaj ntau tshaj li ntawm 100 tawm qhov xov xwm duab yees mus kev tau rho tawm yuav kev yam tsis txhob txwm rau lub caij peb tseem tab tom ntsuam xyuas txog kev saib xyuas rau ntawm cov xov xwm duab yees mus kev.  Peb yuav rov muab 100 tawm qhov xov xwm uas tau muab rho yam tsis txhob txwm ntawd rov qab rau ntawm YouTube dua tab sis yuav siv sij hawm li ntawm 3 mus rau 4 lub hli tom ntej no peb thiaj li ua tiad.

Yog koj tsis pom qhov xov xwm duab yees mus kev uas koj tau pom yav tas los, rov qab tuaj saib tau li ntawm 3 los 4 lub hli tom ntej no.

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version